Podmienky a súkromie

Podmienky používania webu

Prevádzkovateľom informačného systému je podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť Hypomo, s.r.o. Nivy 5 Bratislava 821 09 IČO: 50 803 514, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vl. č.: 118523/B (ďalej ako „ Prevádzkovateľ“). Všetky informácie na tomto webovom portáli sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na tomto webovom portáli. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov z webu. Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu uverejnených informácií a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto informácií. Akékoľvek využitia informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.
Autorské práva
Obsah týchto stránok je chranený podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a medzinárodných dohovorov. Akékoľvek  použitie týchto stránok  alebo ich častí bez súhlasu autora diela je možné len v zákonom ustanovených prípadoch.

Ochrana osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o finančnom sprostredkovaní“), a to najmä:
·      vypracovanie všeobecných ponúk a porovnaní finančných produktov podľa vašich požiadaviek,
·      predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
·      poskytovanie odbornej pomoci klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
·      spolupráca pri správe zmluvy,
·      spolupráca pri vybavovaní nárokov plynúcich klientovi zo zmluvy.
Dotknutá osoba udeľuje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prostredníctvom ich vpísania do informačného systému web portálu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“zákon o ochrane osobných údajov”).
Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta ako dotknutej osoby, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa tohto zákona o finančnom sprostredkovaní je Prevádzkovateľ aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa odseku 1 § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
Osobné údaje uvedené v zmluve o finančnom sprostredkovaní alebo v zmluve o poskytnutí finančnej služby môžu byť poskytnuté Prevádzkovateľom finančným inštitúciám a spoločnostiam, pre ktoré vykonáva prevádzkovateľ finančné sprostredkovanie na základe zmlúv o finančnom sprostredkovaní, a subjektom, voči ktorým má Prevádzkovateľ povinnosť poskytovať príslušné údaje v rozsahu ustanovenom príslušným zákonom.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvid áciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

COOKIES
Naša webová stránka využíva cookies, ktoré može uložit váš webový prehliadač v podobe malých textovych súborov do Vášho zariadenia. Vďaka tomu si webové stránky zapamätajú informácie o vašej návšteve, vaše úkony a nastavenia.Týmto je našim cielom prisposobit naše služby Vaši požiadavkam.
Väčšina prehliadačov automaticky cookies akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Použitie cookies môžete obmedziť alebo úplne zablokovať v nastavení svojho internetového prehliadača. Používaním tejto webovej stránky udelujete svoj súhlas s ukladaním súborov cookies.

Zasielanie marketingových informácií
V súlade s ustanoveniami zákona ochrane osobných údajov uživatel webu súhlasi so spracovaním nasledovných osobných údajov:  meno, priezvisko, mesto, e-mailová adresa a telefónne číslo a to na marketingové účely ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách a to prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ a priamym telefonickým oslovením. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Môžete to spraviť písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu Prevádzkovateľa (hypotekarna@ hypotekarna.sk).

Právo zmeny stránok
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obsah tohto webového portálu a informácii na nom uvedených upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Obchodné meno, sídlo a právna forma samostatného finančného agenta: Hypomo, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro., vložka č. 118523/B, IČO: 50 803 514 v súlade so zákonom 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samostatný finančný agent je spoločnosťou s ručením obmedzeným.

2. Označenie zoznamu v príslušnom podregistri podľa §13 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:Hypomo, s.r.o. je samostatný finančný agent riadne zapísaný v zozname samostatných finančných agentov v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie pod registračným číslom 231967. Je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Hypomo, s.r.o. ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú zapísaní Národnou bankou Slovenska v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „Register“). Zápis samostatného alebo podriadeného finančného agenta v Registri je možné overiť na webovom sídle www.nbs.sk.

3. Informácia o vykonávaní finančného sprostredkovania: Hypomo, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. Finančný agent vždy pri stretnutí s potenciálnym klientom / klientom a vypisovaní Záznamu zo stretnutia s klientom mu oznámi obchodné mená tých finančných inštitúcií, s ktorými má uzavreté zmluvy, resp. pre ktoré poskytuje finančné sprostredkovanie. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s Hypomo, s.r.o. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.


4. Kvalifikovaná účasť finančného agenta na základnom imaní alebo hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie: Hypomo, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania. Hypomo, s.r.o. nemá vedomosť o tom, že by jeho podriadený finančný agent mal kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má Hypomo, s.r.o. uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania.

5. Kvalifikovaná účasť osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, alebo osoby ovládajúcej túto osobu, na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta: Finančná inštitúcia ani osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu, s ktorou má Hypomo, s.r.o. uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Hypomo, s.r.o.. Hypomo, s.r.o. nemá vedomosť o tom, že by finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu mali kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach jeho podriadeného finančného agenta, ak je právnickou osobou.

6. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:Klient môže podať sťažnosť na činnosť finančného agenta pri vykonávaní finančného sprostredkovania písomne na adresu Hypomo, s.r.o. alebo e-mailom na adresu info@hypomo.com. Finančný agent je povinný vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinný písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota predĺžená najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi musia byť oznámené dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Ďalšie práva a povinnosti pri vybavovaní sťažností sa spravujú Reklamačným poriadkom. Reklamačný poriadok je zverejnený a dostupný v písomnej forme v sídle spoločnosti a na webovom sídle www.hypomo.com. Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


7. Výška bežných platieb, výška poplatkov a výška akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za sprostredkovanú finančnú službu: Výška poplatkov a výška akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu spolu s informáciou o každej takejto platbe je oznámená klientovi pri vypisovaní Zápisu zo stretnutia s klientom. Inak sú tieto informácie súčasťou najmä sadzobníka (cenníka) poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou zverejnených príslušnou finančnou inštitúciou, ktorá finančnú službu pre klienta poskytuje. Aj v prípade sprostredkovania úverov na bývanie klient obdrží informáciu o výške poplatku a iných nákladoch, ktoré bude povinný zaplatiť za sprostredkovanú finančnú službu, alebo o spôsobe výpočtu poplatku a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, ktoré bude povinný zaplatiť (ak sa výška poplatku a iných nákladov nedajú určiť) v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním akýchkoľvek činností sprostredkovania úverov na bývanie.

8.   Informácia o nákladoch na finančné sprostredkovanie: V súvislosti so sprostredkovaním uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby plynie samostatnému finančnému agentovi od finančnej inštitúcie peňažné plnenie. Podriadenému finančnému agentovi je odmena za sprostredkovanie uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby poskytovaná samostatným finančným agentom vo forme peňažného plnenia v súlade s platnými podmienkami odmeňovania podľa „Kariérny plán a provízny poriadok Hypomo". Výška peňažného plnenia od finančnej inštitúcie alebo aj od samostatného finančného agenta závisí najmä od charakteru uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, výšky platieb klienta, frekvencie platieb klienta, od doby platenia klienta podľa sprostredkovanej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, prípadne aj od zákonných obmedzení. Prijatie akéhokoľvek peňažného plnenia nebráni povinnosti finančného agenta konať v záujme klienta, nakoľko finančný agent nemá zavedené mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja alebo iných nástrojov, ktoré môžu byť pre finančného agenta stimulom, aby klientom odporučil určitý finančný produkt, ak môže ponúknuť iný finančný produkt, ktorý by lepšie spĺňal potreby klienta. Klient má právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Na jeho dotaz mu je finančný agent povinný informovať ho jednoznačne, vyčerpávajúco, presne a zrozumiteľne. V prípade sprostredkovania úverov na bývanie klient bude informovaný o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré majú veriteľ (finančná inštitúcia) alebo tretie strany zaplatiť Hypomo, s.r.o. (finančnému agentovi) za služby súvisiace so zmluvou o úvere na bývanie; ak výška peňažného alebo nepeňažného plnenia nie je známa v čase oznámenia, skutočná výška peňažného alebo nepeňažného plnenia bude uvedená v neskoršom štádiu v rozsahu informácií uvedených v Európskom štandardizovanom informačnom formulári (ESIS). Klient má právo v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním akýchkoľvek činností sprostredkovania úverov na bývanie na základe jeho písomnej požiadavky byť informovaný o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré prijíma Hypomo, s.r.o. za vykonávanie finančného sprostredkovania od jedného veriteľa alebo viacerých veriteľov


9. Poučenie pre klienta o spracovaní jeho osobných údajov podľa ustanovenia §15 ods. 1 zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov ("GDPR"): Osobné údaje klienta je finančný agent oprávnený získavať na základe oprávnenia získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta na základe zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Ďalej klient súhlasí s tým aby jeho osobné údaje boli spracované prevádzkovateľom, akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa a akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú. Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem je použitie osbných údajov pre: zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa, marketingové účely, poskytovanie osobných údajov tretím osobám, zaradenie osobných údajov do databázy, sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám.Ak klient neposkytne finančnému agentovi osobné údaje v rozsahu, v akom o  finančný agent požiadal, finančné sprostredkovanie nebude klientovi poskytnuté. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom a na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z., resp. osobitne aj na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi v sektore kapitálového trhu, alebo na účely osobitných predpisov, je finančný agent oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje klienta v rozsahu podľa §31 ods. 1 a §35 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z.z. a v rozsahu podľa ust. §73a  ods.1 zákona č.566/2001 Z.z v sektore kapitálového trhu., najmä:

a) osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,

c) kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,

d) dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom č.186/2009 Z.z., alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom, alebo ktoré sú ustanovené zákonom č. 566/2001 Z.z., alebo ktoré sú dohodnuté s finančnou inštitúciou,

Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písm. b) až d), je finančný agent oprávnený získavať od potenciálneho klienta / klienta alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Údaje, je finančný agent oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom č.186/2009 Z.z.. alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Údaje je finančný agent oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov. Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností voči finančnej inštitúcii podľa osobitných predpisov.Klient má právo na základe písomnej žiadosti doručenej Hypomo, s.r.o. vyžadovať najmä:- potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
- likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
- blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.Klient uplatňuje svoje práva, ktoré má voči Hypomo, s.r.o.

(a) písomne na adresu sídla Hypomo, s.r.o. v tomto prípade sa žiadosť považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom klient doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

(b) osobne, v sídle Hypomo, s.r.o., ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis klienta; kópiu zápisnice je Hypomo, s.r.o. povinný odovzdať klientovi ,

(c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), ten je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Klient má právo požiadať o preukázanie totožnosti podriadeného finančného agenta, ktorý koná v mene Hypomo, s.r.o. a získava jeho osobné údaje. Klient, na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v zákone č. 186/2009 Z.z., resp. v zákone č. 566/2001 Z.z.Klient má právo pri podozrení, že jeho osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Ak klient nežije, jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť blízka osoba. Ostatné práva klienta sú uvedené v §28 zákona o ochrane osobných údajov.Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje klienta je samostatný finančný agent, Hypomo, s.r.o., so sídlom Nivy Tower, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro., vložka č. 118523/B, IČO: 50 803 514.

Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na potenciálneho klienta alebo zástupcu potenciálneho klienta, ak táto osoba prejavila záujem o finančné sprostredkovanie.

10. Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie:Nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby vznikajú vzájomné práva a povinnosti medzi klientom a finančnou inštitúciou vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby a z príslušných všeobecných obchodných podmienok. Zmluva o poskytnutí finančnej služby a aj obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, z ktorých môže byť jedným z veľmi dôležitých záväzkov klienta - záväzok na finančné plnenie, a to počas dohodnutej doby. Klient a finančná inštitúcia sa v priebehu trvania zmluvného vzťahu môžu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Jednostranná úprava zmluvných podmienok, predovšetkým vo forme zmeny obchodných podmienok v neprospech klienta, nie je obyčajne možná, ale nie je vylúčená, preto odporúčame sledovať webové sídla finančných inštitúcií, ktoré klientovi poskytujú finančnú službu za účelom sledovania zmien najmä obchodných podmienok a cenníkov poplatkov.

V dohodnutých podmienkach s finančnou inštitúciou odporúčame venovať náležitú pozornosť najmä následkom neplnenia finančných záväzkov zo strany klienta vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby ako aj predčasnému ukončeniu zmluvy o poskytnutí finančnej služby, čo môže mať za následok uplatnenie sankcií voči klientovi, alebo stratu nároku na dohodnuté plnenie. Na uzatvorenie zmluvy o finančnej službe neexistuje právny nárok.Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Finančná inštitúcia poskytuje úvery v závislosti od spôsobu poskytnutia a použitia úveru a osoby dlžníka v súlade s ustanoveniami § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch na bývanie, resp. zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie, a to za podmienok dohodnutých v zmluve v zmysle všeobecných podmienok finančnej inštitúcie.

Právne následky uzatvorenia zmluvy sú detailne uvedené v zmluve o poskytnutí finančnej služby medzi klientom a finančnou inštitúciou (najmä zmluva o úvere). Odporúčame vám dôsledne sa vždy venovať zmluve a obchodným podmienkam a presne v súlade s nimi sa riadiť, takto sa môžete vyhnúť zbytočným komplikáciám.Od zmluvy o spotrebiteľskom úvere máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo od doručenia zmluvných podmienok, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy ste povinný zaslať veriteľovi odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Máte právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere úplne alebo čiastočne splatiť spotrebiteľský úver pred dohodnutou lehotou splatnosti. Ak sa takto rozhodnete, ste povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Ak dôjde k predčasnému splateniu úveru, výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 1% výšky splateného spotrebiteľského úveru, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takejto náhrady nemôže presiahnuť 0,5% výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. V zmysle § 569 ods. Občianskeho zákonníka máte právo požiadať veriteľa o písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne splatený. Veriteľ je povinný na základe vášho písomného požiadania vydať písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splatený.

V sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený:a) dohľadom zo strany Národnej banky Slovenska, ktorý môže v istej miere zabraňovať možnému zlyhaniu finančnej inštitúcie, ako aj

b) každý poskytovateľ spotrebiteľských úverov má povinnosť byť zapísaný v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery, ktorý vedie Národná banka Slovenska.c) zákonnými povinnosťami banky pri organizácií a riadení a požiadavkami na podnikanie v zmysle zákona č.  483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovPrávne následky uzavretia zmluvy o úvere na bývanie sú uvedené priamo v zmluve o úvere na bývanie, vo všeobecných obchodných podmienkach, ich dodatku, prípadne aj vo zmluvných ustanoveniach.Veriteľ (finančná inštitúcia) je povinný potenciálnemu klientovi umožniť v lehote


14 kalendárnych dní premyslieť si, či uzavrie zmluvu o úvere na bývanie, alebo využije právo na odstúpenie od zmluvy o úvere na bývanie bez uvedenia dôvodu. Ak potenciálny klient využije lehotu na premyslenie pred uzavretím zmluvy o úvere na bývanie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy o úvere na bývanie. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy o úvere na bývanie do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o úvere na bývanie alebo odo dňa, keď je potenciálnemu klientovi doručená zmluva o úvere na bývanie vrátane súvisiacich dokumentov, ktorú uzavrel s veriteľom (finančnou inštitúciou), ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o úvere na bývanie alebo do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď potenciálny klient obdržal zmluvné podmienky.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o úvere na bývanie zašle klient veriteľovi (finančnej inštitúcii) písomne. Lehota na odstúpenie od zmluvy o úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o úvere na bývanie bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o úvere na bývanie odovzdané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak klient uplatní právo odstúpenia od zmluvy o úvere na bývanie, je povinný zaplatiť veriteľovi (finančnej inštitúcii) istinu a úrok odo dňa, keď sa úver na bývanie začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy o úvere na bývanie veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby úveru na bývanie. Ak veriteľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi treťou osobou a veriteľom poskytol doplnkovú službu súvisiacou so zmluvou o úvere na bývanie, okamihom odstúpenia od zmluvy o úvere na bývanie zaniká aj zmluva o doplnkovej službe.V sektore poskytovania úverov na bývanie je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie rovnako zabezpečený dohľadom Národnej banky Slovenska.


11. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby:Podriadený finančný agent nemôže inkasovať ani preberať finančné prostriedky od klienta v hotovosti.Základné vlastnosti jednotlivých typov finančných služieb pre konkrétnu finančnú inštitúciu sú uvedené predovšetkým v predobchodnej a zmluvnej dokumentácii poskytnutej klientovi finančnou inštitúciou.12. Výklad niektorých pojmov:Výklad pojmov použitých v časti „Informácie o klientovi podľa zákona číslo 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu":

1) Riziková podnikateľská činnosť: je ňou najmä
(i) rozhodujúci vplyv (faktický alebo právny) na riadení alebo prevádzkovaní, resp.
(ii) vlastníctvo aspoň 25 % alebo možnosť vykonávať aspoň 25% hlasovacích práv, resp.
(iii) akýkoľvek príjem z činnosti, zmenárne, kasína, realitnej spoločnosti, aukčnej siene, herne, tipovacej kancelárie, obchodu so starožitnosťami, záložne, spoločnosti podnikajúcej v stavebníctve, autobazáru, spoločnosti poskytujúcej ubytovacie, erotické alebo stravovacie služby, obchodu s alkoholom, tabakom, drahými kovmi, alebo kovmi

2) Špecifický druh povolania: je ním výkon činnosti v komunálnej alebo celoštátnej politike, činnosť verejného funkcionára, resp. povolanie, pri ktorom sa prerozdeľujú prostriedky z Fondov Európskej Únie.

3) Politicky exponovaná osoba: je ňoua) fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (významnou verejnou funkciou sa rozumie: funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo obdobného zástupcu ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej Únie alebo v medzinárodných inštitúciách).

b) fyzická osoba, ktorou jeb1) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel, manželka osoby uvedenej pod písm. a)b2) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej pod písm.

a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať, alebo nevesta osoby uvedenej pod písm. a) alebob3) rodič osoby uvedenej pod písm. a),c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:c1) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená pod písm. a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou pod písm. a), alebo c2) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej pod písm. a).

4) Konečný užívateľ výhod realizovaného obchodu:a) fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva alebob) fyzická osoba, ktorá fakticky alebo právne ovláda právnickú osobu - klienta (najmä má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osoby - klientovi; vrátane akcií na doručiteľa, alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo iný riadiaci alebo kontrolný orgán právnickej osoby - klienta, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ovláda klienta - právnickú osobu).

14. Informácia pre klienta:Ak klient nevykonáva obchod s vlastnými peňažnými prostriedkami alebo vo vlastnom mene alebo nie je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu, na osobitnom vyhlásení pre finančného agenta pravdivo uvedie, kto je vlastníkom peňažných prostriedkov alebo v koho mene obchod vykonáva alebo kto je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu.15. Iné:Výška peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré majú veriteľ (finančná inštitúcia) alebo tretie strany zaplatiť Hypomo, s.r.o. (finančnému agentovi) za služby súvisiace so zmluvou o úvere na bývanie je uvedená v samostatnej tabuľke, ktorá tvorí samostatnú prílohu k týmto Informáciám poskytovaných klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby16.  Uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby (úverovej  zmluvy) – informácie o právnych následkoch:Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ (finančná inštitúcia), že na požiadanie dlžníka (Klienta) poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a dlžník (Klient) sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Uzatvorením úverovej zmluvy sa dlžník (Klient) stáva dlžníkom, s povinnosťou splácať úver finančnej inštitúcií riadne a včas.Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby:OSOBITNÉ INFORMÁCIE

TÝKAJÚCE SA ÚVERU NA BÝVANIE podľa zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie: Úverom na bývanie: Ide o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo obdobnej finančnej pomoci, ktorá je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa nehnuteľnosti, ktorá je účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to na základe nadobudnutia alebo zachovania vlastníckeho práva k pozemku alebo k existujúcej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavby nehnuteľnosti určenej na bývanie, bez ohľadu na predmet záložného práva alebo iného zabezpečujúceho práva, alebo ktorá je účelovo určená na vyplatenie úveru na bývanie. Druhy úverov na bývanie: Úverom na bývanie sú aj hypotekárny úver poskytovaný spotrebiteľovi a niektoré stavebné úvery a iné podľa osobitného predpisu. Povinnosti veriteľa (t.j. finančnej inštitúcie poskytujúcej úver): Bezplatne informovať spotrebiteľa (klienta) pred uzavretím zmluvy o úvere na bývanie alebo aj pri jej zmene o postupe poskytovania úverov na bývanie, postupe správy úveru na bývanie na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a poskytnúť informácie o príslušných orgánoch vykonávajúcich dohľad nad veriteľom (finančnou inštitúciou) poskytujúcim úvery na bývanie a informácie o pôsobnosti spotrebiteľských združení. Poskytnúť úver na bývanie podľa ním vydaných všeobecných podmienok poskytovania úverov na bývanieNa základe dohody medzi finančnou inštitúciou a Finančným agentom, povinnosti podľa ustanovení § 5, § 8 ods. 27, § 11, § 13 ods. 10 a 11 a § 16 ods. 5 a 6 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie vykonáva priamo veriteľ (finančná inštitúcia).Klient je oprávnený písomne požadovať, aby mu finančný agent poskytol informáciu o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré prijíma finančný agent za vykonanie finančného sprostredkovania od jedného veriteľa alebo viacerých veriteľov.OSOBITNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch: Spotrebiteľským úverom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom (finančnou inštitúciou) spotrebiteľovi (Klientovi).• Odstúpenie od zmluvy - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa ustanovenia § 9 alebo § 10 zákona, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisov o práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa ustanovenia § 9 alebo § 10 zákona, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.• Výpoveď - spotrebiteľ je oprávnený zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať kedykoľvek s okamžitou platnosťou a bezplatne, ak sa zmluvné strany nedohodli na výpovednej lehote. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva spotrebiteľský úver výhradne na financovanie zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, pričom tieto dve zmluvy tvoria obchodný celokZánik zmluvy: Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo služby je hradená plne alebo čiastočne spotrebiteľským úverom na základe zmluvy, zaniká tiež táto zmluvaSankcie: Zánik tejto zmluvy nezakladá právo veriteľa alebo tretej osoby na uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči spotrebiteľovi.Predčasné splatenie: Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.Informačné povinnosti: Veriteľ (finančná inštitúcia) alebo finančný agent sú povinný v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred prijatím ponuky o spotrebiteľskom úvere poskytnúť spotrebiteľovi (Klientovi) v súlade so zmluvnými podmienkami ponúkanými veriteľom alebo požiadavkami spotrebiteľa (Klienta) informácie v rozsahu podľa ustanovenia § 5 zákona, ktoré Finančný agent predkladá klientovi spolu s ponukou finančnej služby.

Clients

You're in good company

Fidelity is a CMS Webflow template

Clients

You're in good company

Fidelity is a CMS Webflow template