Zásady ochrany osobných údajov, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Ochrana Osobných údajov

Aby ste mohli využiť naše služby a produkty bánk, poskytovateľov hypoték a úverov (aby sme mohli splniť naše zmluvné dohody s Vami) potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme:
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:  
Obchodné meno: Hypomo, s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava
IČO:  50803514    
Zastúpený: Mark Flores Martin, konateľ    
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 118523/B    
Email: gdpr@hypomo.com
  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame:
a) Klient
Aby sme Vám mohli predať a doručiť produkty a služby a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmenej       meno, priezvisko, email, telefónny kontakt, ako aj iné údaje poskytnuté Vami dobrovoľne alebo údaje nevyhnutné pre poskytnutie Vám našich služieb v zmysle dohody s prevádzkovateľom.    

b) Marketing
Aby sme Vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na Vás s prieskumom trhu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónny kontakt.    

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:
a) Klient
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto vzťahom.    

b) Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.  

Aký je náš oprávnený záujem:
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na www.hypomo.com, Hypomo a aj na  Hypomo mobilné aplikácie. Informuje Vás (zákazníka), čo môžete očakávať, keď o Vás zhromažďujeme osobné informácie.

Nebudeme zhromažďovať žiadne informácie, ktoré identifikujú Vašu osobu, pokiaľ sa neregistrujete na našich webových stránkach alebo ak aktívne nepodáte žiadosť na jednom z našich online produktov alebo služieb. V Vaše súkromie a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Právny základ, na základe ktorého zhromažďujeme informácie od Vás, je "žiadosť o hypotéku alebo žiadosť o úver".

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa pravidelne prehodnocujú, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje budú u nás v bezpečí. Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré považujeme za potrebné. Akékoľvek zmeny sa budú uverejňovať na našich stránkach a ak máte účet u nás, pošleme vám e-mail priamo, ak to považujeme za potrebné.

Na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) 2018 je registrovanou adresou spoločnosti Hypomo Hypomo, s. r. o. Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava

Ako nám môžete dať súhlas:
Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:  
- cez online formulár  
- prihlásením sa na newsletter  
- v písomnej forme    
- registrovaním sa na našej webovej stránke.  

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje:
Účtovníctvo:    Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.  
Kúpne zmluvy:     Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.  
Evidencia reklamácii:     Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.  
Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory:     Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.  
Marketing:     Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.  
Údaje týkajúce sa Vašej žiadosti o hypotéku, úver:    Dokumenty týkajúce sa Vašej žiadosti o hypotéku, úver sauschovávajú po dobu pokiaľ to zákon vyžaduje.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje:
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.  

Vaše informácie použijeme na:
Vykonávanie prieskum trhu, profilovanie a obchodnú a štatistickú analýzu vrátane vytvorenia pohľadu na Vás ako jednotlivca s cieľom lepšie poskytnúť Vám a ostatným ľuďom naše služby  
Spravovanie Vášho účtu v  Hypomo a tiež súhlasíte, že všetky žiadosti o úver a hypotéku môžeme spracovať vo Vašom mene;  
Dodržiavanie všetkých regulačných povinností, ktoré sme povinní dodržiavať;
Ak ste súhlasili, budeme Vás kontaktovať na akomkoľvek médiu, s ktorým ste súhlasili, alebo ste nám poskytli a my Vám poskytneme podrobnosti v súvislosti s našimi službami. Budeme Vás kontaktovať, aby sme Vás informovali, či dokážeme spracovať Vašu žiadosť.  
Tým, že spolupracujete s našim tímom na poskytovaní našich služieb, súhlasíte s tým, že môžeme konať vo Vašom mene v spolupráci s poskytovateľmi hypoték a úverov a všetkými ostatnými tretími stranami zapojenými do procesu podávania žiadostí. Ako sprostredkovateľ nikdy nevlastníme produkty, ktoré kupujete alebo prejednávate prostredníctvom nás. Všetky nákupené a prejednané produkty budú zaznamenané a registrované na meno  klienta (-ov) a po prijatí  všetkých Vašich dokumentov, ktoré preukazujú Vaše vlastníctvo nakúpených a prejednaných produktov, Vám pošleme čo najskôr. V niektorých prípadoch Vám poskytovateľ produktov  zašle priamo dokumentáciu.  
Naše oprávnenie konať vo Vašom mene v súlade s týmito obchodnými podmienkami môže kedykoľvek vypovedať ktorákoľvek strana písomne, bez oznámenia a bez pokuty. Toto nadobudne účinnosť dňom prijatia oznámenia. Ak však už začaté transakcie zostanú nesplatené, oznámenie sa uskutoční až po ich dokončení.  
Nemôžeme zaručiť, že Vaša žiadosť bude braná do úvahy alebo akceptovaná poskytovateľom hypotéky a úverov a nebudeme zodpovední za to, že žiadosť o hypotéku alebo o úver pre Vás uzatvoríme alebo Vaša žiadosť bude schválená.  
Okrem toho, že Vám pomôžeme získať skvelú hypotekárnu zmluvu alebo úverovú zmluvu, nebudeme sa podieľať na Vašom procese kúpy nehnuteľnosti. Budete zodpovední za poskytnutie všetkých potrebných informácií o poskytovateľoch hypoték a úverov a všetkých ďalších dokumentov Vášmu právnemu zástupcovi, predávajúcemu nehnuteľnosti, katastru alebo ďalším zúčastneným osobám.
Od žiadosť o hypotéku a úver môžete kedykoľvek odstúpiť predtým, ako bola Vaša žiadosť poslaná poskytovateľovi hypoték a úverov, a to tak, že nás kontaktujete pomocou vyššie uvedených údajov. Vezmite prosím na vedomie, že akékoľvek nenávratné poplatky, ktoré už boli zaplatené, sa nemusia vrátiť, ak zrušíte žiadosť.  

Národná banka Slovenska:  
Ak nie ste spokojní s našimi službami alebo ste presvedčení, že sme konali nesprávne, môžete požiadať Národnú banku Slovenska, aby nás nezávisle preskúmala. Ďalšie informácie o službách poskytovaných Národnou bankou Slovenska nájdete na ich webovej stránke: https://www.nbs.sk alebo alternatívne,

Adresa: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25, Bratislava, Slovenská republika  
Telefón: +421 2 5787 1111  
Fax: +421 2 5787 1100  
E-mail: info@nbs.sk  

Naše služby:
Ponúkame kompletné poradenstvo v oblasti hypoték, úverov a ich sprostredkovanie a monitorovanie. To znamená:  

Vysvetlíme všetky časti hypotekárneho a úverového sprostredkovania a žiadosti a aj Vám vysvetlíme akú pridanú hodnotu Vám môžeme poskytnúť.  
Oboznámime sa s Vami, pochopíme Vaše potreby, preferencie a okolnosti rozhodovania.  
Identifikujeme Váš životný štýl a finančné očakávania počas životnosti hypotéky.  
Preskúmame Vaše potreby v plnej miere a vysvetlíme Vám všetky podmienky v prípade rozdielnosti v názoroch, o ktorých budeme diskutovať, aby sme jasne stanovili Vaše potreby a priority.  
Odporučíme produkty, ktoré sú pre Vás vhodné na základe vyššie uvedeného.  
Pomôžeme Vám s procesom Vašej žiadosti o hypoteku a úver.  
Pokračujeme v monitorovaní Vašej hypotéky, aby sme sa uistili, že na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, máte najvhodnejšie riešenie Vašej situácie.  

Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi subjektmi:
- Akákoľvek spoločnosť skupiny Hypomo  
- Akákoľvek osoba alebo právnická osoba, ktorej prevádzame alebo predávame (alebo iniciujeme rokovania s cieľom predať alebo preniesť) našu firmu alebo akúkoľvek jej časť, alebo akékoľvek naše práva alebo povinnosti vyplývajúce z akejkoľvek dohody, ktorú môžeme mať s vami. Ak prevod prebehne, súhlasíte s tým, že kupujúci môže používať
- Vaše údaje rovnakým spôsobom, ako my
- Národnej banke Slovenska alebo iným príslušným orgánom činným v trestnom konaní, ktoré majú mandát  
- Akékoľvek firmy na overenie totožnosti, ktorým by sme mohli spolupracovať  
- Banky, poskytovatelia hypoték a úverov, ktorým dávame Vaše žiadosti o  úver, a alternatívnych hypotekárnych veriteľov v budúcnosti
- Dodávatelia, ktorí spracúvajú Vaše údaje v našom mene; s ktorými máme a  alebo budeme mať  zmluvy s takými subjektmi, ktoré od nich vyžadujú spracovanie Vašich údajov iba v súlade s našimi pokynmi.

Aké informácie zhromažďujeme od vás:
Údaje o zamestnanosti, Finančné informácie, ako sú bankové údaje, výplaty, úspory a finančné záväzky; a  
Akékoľvek iné osobné údaje potrebné na vyplnenie žiadosti o hypotéku a úver;  
Osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, dočasná adresa, osobné identifikačné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátne občianstvo a druh a číslo dokladu o totožnosti v prípade fyzickej osoby vrátane fyzická osoba, ktorá zastupuje právnickú osobu; v prípade fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, aj adresa sídla podniku, názov registra alebo iné záznamy, v ktorých je fyzická osoba vykonávajúca činnosť registrovaná a číslo zápisu do tohto registra alebo záznamov;  
Identifikačné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, identifikačné číslo, ak je priradené, adresa sídla, adresa sídla podniku a štruktúry a druhá adresa obchodných priestorov, zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a ich údaje v rozsahu podľa odseku;  
Názov registra alebo iných záznamov, v ktorých je takáto právnická osoba zaregistrovaná, a číslo zápisu do registra alebo záznamov v prípade právnickej osoby;  
Zhromažďujeme aj informácie o identite, ako sú cestovné pasy, preukazy totožnosti, účty, ktoré by ste museli preukázať pri podávaní žiadosti o hypotéku a úver alebo banka, poskytovatel hypoték, úverov by mohli požiadať v priebehu spracovania Vašej žiadosti o hypotéku , úver;  
Údaje o transakciách môžu obsahovať  podrobnosti o produktoch a službách, z ktorých ste mohli mať prospech pomocou služby Hypomo;  
Medzi technické údaje patria adresy internetového protokolu IP, vaše prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie, typy a verzie zásuvného modulu prehliadača, operačný systém a platformu a iné technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup k tejto webovej lokalite;  
Údaje profilu obsahujú vaše používateľské meno a heslo;  
Údaje o používaní obsahujú informácie o používaní našich webových stránok, produktov a služieb;  
Marketingové a komunikačné údaje zahŕňajú Vaše preferencie pri prijímaní marketingových produktov, informácií  od nás a našich tretích strán a Vaše komunikačné preferencie.  

Prenos dát:
Môžeme preniesť, spracovať a uchovávať osobné údaje zhromažďované prostredníctvom Služieb v centralizovaných databázach a poskytovateľmi služieb so sídlom v USA. USA nemusia mať rovnaký rámec ochrany údajov ako krajina, z ktorej by ste mohli používať Služby. Keď prenesieme osobné údaje do USA, budeme ich chrániť tak, ako je to uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

Služba je hosťovaná v Spojených štátoch alebo v Nemecku. Bez ohľadu na to, že sa databáza nachádza v EÚ, ak sa rozhodnete používať službu z Európskej únie alebo iných regiónov sveta so zákonmi upravujúcimi zhromažďovanie a používanie údajov, ktoré sa môžu líšiť od amerického práva, potom prosím berte na vedomie, že môže dôjsť k presunutiu Vašich klientskych údajov a osobných údajov preč z týchto regiónov do Spojených štátov na účely uchovávania a spracovania poskytovaných poskytovateľmi služieb uvedenými v Zmluvných podmienkach spoločnosti Hypomo. Budeme dodržiavať požiadavky GDPR poskytujúce primeranú ochranu pre prenos osobných informácií z Európy do USA. Tiež môžeme preniesť Vaše údaje (a údaje týkajúce sa ukladania a spracovania údajov, plnenia Vašich požiadaviek a prevádzkovania Služby) do USA, EHP alebo iných krajín alebo oblastí, ktoré Európska komisia považuje za primerane bezpečné vo veci ochrany osobných údajov.

Komu Vaše údaje poskytujeme  :  
Spoločnosť Hypomo môže poskytnúť osobné údaje klientov hocikde na celom svete, aby splnili vyššie uvedené účely. To môže zahŕňať prenos osobných údajov klientov do iných krajín (vrátane krajín nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), ktoré majú odlišné režimy ochrany údajov a ktoré nepredstavujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov EÚ. Aby sa zabezpečilo, že osobné údaje klienta sú pri prenose mimo EHP dostatočne chránené, spoločnosť Hypomo je v súčasnosti v procese samo-certifikácie do rámca ochrany súkromia EÚ-USA a Švajčiarska-USA a má v úmysle dokončiť tento proces čo najskôr. Medzitým spoločnosť Hypomo súhlasí s tým, že bude vykonávať svoje činnosti v súlade s požiadavkami Zásad ochrany súkromia, ako je uvedené nižšie. V rozsahu, v akom spoločnosť Hypomo spracováva akékoľvek osobné údaje chránené zákonom EÚ o ochrane údajov podľa dohody a / alebo ktorá pochádza z EÚ a Švajčiarska.  

Zmeny a aktualizácie týchto pravidiel:
Pravidelne navštevujte túto stránku, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien týchto pravidiel, ktoré môžeme z času na čas aktualizovať. Ak upravíme Pravidlá, sprístupníme ich prostredníctvom našej Služby a uvedieme dátum poslednej revízie a budeme dodržiavať platné zákony. Ak pokračujete v používaní Služby po tom, ako zrevidované Pravidlá nadobudnú účinnosť, znamená, že ste prečítali, porozumeli a súhlasili s aktuálnou verziou Pravidiel.

Máte právo:  
Byť informovaní - znamená to, že máte právo byť informovaní o zhromažďovaní a používaní Vašich osobných údajov - ako je podrobnejšie uvedené vyššie.  
Namietať - Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email gdpr@hypomo.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.    
Mať prístup k Vašim informáciám - máte právo na prístup k identifikovateľným údajom Vašej osoby a doplnkovým informáciám. Toto bude poskytnuté bezplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne bezdôvodná, nadmerná alebo opakovaná, vyhradzujeme si právo účtovať poplatok. Môžeme tiež účtovať primeraný poplatok, aby sme vyhoveli požiadavkám na ďalšie kópie tých istých informácií.  
Požiadať o prístup k vašim informáciám prostredníctvom e-mailu na adrese GDPR@hypomo.com.  
Na opravu identifikovateľných údajov Vašej osobe - máte právo na opravu nepresných osobných údajov alebo dokončenie, ak sú neúplné. Ak budú nepresné informácie opravené, budeme Vás informovať.  
Vymazanie svojich osobných údajov - právo na vymazanie je tiež známe ako "právo byť zabudnutý". O vymazanie informácií môžete požiadať verbálne alebo písomne. Na Vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca. Právo nie je absolútne a platí len za určitých okolností. Napríklad neplatí, ak máme zákonné alebo regulačné povinnosti uchovávať Vaše údaje.  
Obmedziť spracovanie osobných údajov - máte právo požiadať o obmedzenie alebo potlačenie vašich osobných údajov. Toto nie je absolútne právo a platí len za určitých okolností. Ak je spracovanie obmedzené, môžeme údaje uložiť, ale nepoužívať ich.  
Prenos svojich osobných údajov - toto právo umožňuje získať a opätovne použiť svoje osobné údaje na vlastné účely v rôznych službách. Umožňuje ľahko presúvať, kopírovať alebo prenášať osobné údaje z jedného IT prostredia do iného bezpečným a zabezpečným spôsobom bez obmedzenia použiteľnosti.  
Predmet spracovania vašich údajov - máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu a štatistiky, ako aj na účely priameho marketingu (vrátane profilovania).  
Namietať proti akýmkoľvek rozhodnutiam automatizovaného systému - budeme Vás informovať, keď vykonávame automatizované rozhodovanie a keď tak urobíme, poskytneme Vám informácie o spracovateľskej činnosti. Zavedieme jednoduché spôsoby, ako môžete požiadať o ľudský zásah alebo spochybniť rozhodnutie automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete súhlas odvolať:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu; zaslaním oznámenia na email gdpr@hypomo.com ;

Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov:
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú vymedzené v našej smernici o bezpečnostných opatreniach.    

Záverečné ustanovenia:
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia a naposledy boli upravené dňa 25. 05. 2018.  
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný telefonicky, cez sms alebo e-mailom.